cuộc cách mạng của nhừng kỳ vọng đang tăng

Người ta cho rằng có một nhóm người Phoenicia đã đi vòng quanh châu Phi bằng dường biển. Thành tựu kéo dài nhất ciia người Phoenicia, là sự hoàn thiện và phổ biến bảng chữ cái trên nguyên tắc do người Ai Cập khám phá. Đóng góp của người Phoenicia là sự chấp nhận hệ…

Người Lydia và văn hóa

Người Lydia và văn hóa. Người Lydia là một dân tộc thưộc nhóm ngôn ngữ Ản-Âu, có lẽ là sự pha trộn giữa các dán tộc bản địa Tiêu Á vổi các nhóm di cư từ Đông Âu. Hướng lợi từ lợi thế của vị trí thuận lợi và tài nguyên phong phú, họ thụ…

ĐẾ Chế Và Lịch sử

Ba Tư sản sinh một nền văn minh mới. Người Chaldean, như chúng ta đã thâ”y, là dân tộc cuối cùng trong sô các dần tộc có nền văn hóa về cơ bản là nền văn hóa của Lư&ng Hà. Năm 539 TCN người Ba Tư chiếm thung lũng giữa hai sông, ít lâu sau,…

Thể chế và niềm tin Lưỡng Hà

Khoa học Chaldean. Ngoài tín ngưỡng ra, văn hóa Chaldean khác với văn hóa cửa người Sumeria, Babylon, và Assyria chủ yếu trong thành tựu khoa học. Chắc chắn người Chalđean là các nhà khoa học có năng lực nhất trong tất cả lịch sử Lưỡng Hà, mặc dù thành tựu của họ chủ yếu…

Tình yêu tiếng nói dân tộc

ĐỀ BÀI: Trong truyện Huoi học cuối cùng của An-phâng-xơ Đô-đê (Ngữ văn tí, tập hai), nhăn vật thầy giáo Ha-nien đã nói vài học sinh cita mình: ‘ Khi một dãn tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vùn Ịịiữ vững tiếng nối của mình thì chẳng khác gì nấm đirợc ch)a…

Sống nhữ thế nào?

ĐỀ BÀI Trong đoạn trích Hồn Trtamg Ba, da hàng thừ (Ngữ văn 12, tập hai), nhân vật Dê Thích quan niệm “Dược sống là hạnh phúc”, nhung hồn Trương Ba không chấp nhận lí lẽ dó, và thẳng thắn chỉ ra sai lầm cùa Dê Thích: ”ông chì nghĩ đơn giản cho tôi sông,…