LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4-BINH BIẾN Ở HUYỀN VŨ MÔN, HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN

THẾ DÂN (NĂM 599-649) TỨC ĐƯỜNG THÁI TỔNG, TẠI vị từ năm 626 đến năm 649, là thứ tử của Đường Cao Tổ Lý Uyên. Cuối nhà Tuỳ, thiên hạ đa biến, thường khuyên phụ thân cử binh dẹp loạn. Sau khi Lý Uyên xưng đế, phong Lý Thê Dân làm Tần Vương.Luyện thi Violympic toán 4

Thê Dân đông chinh tây phạt, lập nhiều công trạng hiển hách trong sự nghiệp kiến lập

, thống nhất Đường triều. Năm 626 phái động binh biến ở Huyền Vũ Môn, trừ bỏ huynh đệ Kiến Thành, Nguyên Cát, được lập làm Thái tử, không lâu sau kê thừa ngôi báu. Trong thời gian trị vi, luôn lo sợ nhà Đường bị diệt, tự cảnh báo bằng câu “Người có thể đẩy thuyền cũng có thê lật thuyền”, trọng hiền thần, biết nghe gián, chỉnh đốn sử trị, chống ngoại địch, củng cô quốc phòng khiến thiên hạ thái bình, quốc thế hùng thịnh, được hậu thế coi là bậc đế vương kiệt xuất, mà noi theo.

>>Học toán 11 trực tuyến

Người vợ đầu của Đường Cao Tổ Lý Uyên là Đậu Thái hậu sinh hạ được 4 con trai: trưởng là Kiến Thành, thứ là Thế Dân, rồi đến Nguyên Bá, Nguyên Cát. Nguyên Bá chết sớm. Lý Thế Dân hùng tài đại lược, tài đức vẹn toàn, xuất sắc nhất trong mấy anh em. Còn Kiến Thành tài năng tầm thường, ham mê tửu sắc. Nguyên Cát hung tợn, bạo hành. Cuối thòi Tùy các thê lực nổi dậy, phân tranh thiên hạ. Lý Thê Dân hiểu thòi cuộc, thường khuyên phụ thân vôn là quan của Tùy triều dấy binh giành Trung Nguyên, dựng đế nghiệp. Lý Uyên nghe kiến nghị của Thế Dân, khởi binh ở Thái Nguyên, đến Sơn Tây vào Đông Quan, tấn chiếm Trường An, danh thế vang dội khắp nơi. Lý Uyên nói với Thế Dân:

  • Nếu được thiên hạ, là do mưu của con, cha phải lập con làm Thái tử.

Lúc đó, theo lệ lập con trưởng làm Thái tử nên Thế Dân từ chối, về sau thuộc hạ của Lý Uyên đều tán thành để Thế Dân làm Thái tử, Thế Dân vẫn cự tuyệt. Vậy là Lý Uyên theo lệ, lập con trưởng Kiến Thành làm Thái tử, phong Thế Dân là Tần Vương, Nguyên Cát là Tề Vương.

Lý Thế Dân văn võ song toàn, khi các thế lực xưng bá nổi dậy, Thế Dân cầm quân chinh chiến liên miên, lần lượt đánh bại Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, là các thế lực hùng mạnh lúc bấy giò. Đồng thời nhiều lần đánh bại đại quân của Đột Quyết. Thế Dân đã đánh là thắng, về sau cứ gặp kẻ địch mạnh là Lý Uyên phái Lý Thế Dân xuất binh đi đánh.

So vối Thế Dân, Nguyên Cát, Kiến Thành tỏ ra mò nhạt. Vì vậy Lý Uyên nảy sinh ý định lập Lý Thê Dân làm Thái tử thay thế Kiến Thành. Kiến Thành hiểu được tâm tư của phụ thân, nên lo lắng bất yên. Biết Nguyên Cát cũng đố kỵ Thế Dân, bèn cùng Nguyên Cát hợp lực đối phó vối Thế Dân, kết bè kết đảng, mở rộng thế lực.

Lý Thế Dân vốn thông minh, một mặt giúp phụ vương củng cô giang sơn, một mặt lưu tâm thu nạp văn võ hiền tài. Tần Vương phủ trở thành nơi chiêu hiền nạp sĩ, văn thần võ tướng hội tụ rất đông. Văn có Trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngu Thế Nam. Võ có úy Trì Thiên, Trình Giảo Kim, Tần Phúc Bảo, Hầu Quân Tập, Đoạn Chí Huyền… Lại cùng vối Từ Thê Tích, Lý Tịnh kết thâm giao. Lý Thê Dân mỗi khi giành được một thành trì, các văn quan như Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh không lấy tiền bạc mà chỉ nạp nhân tài văn võ quy tụ dưối trưống của Lý Thế Dân. về sau Lý Thế Dân lại mở văn học quán, chiêu mộ văn sĩ tứ phương, ngoài ra nuôi hơn 800 tráng sĩ. Vậy là ba anh em họ Lý mỗi ngưòi đều hình thành thế lực riêng. Kiến Thành, Nguyên Cát liên minh, ngầm ganh đua vối Lý Thê Dân.

Khi Lý Uyên xưng đế đã 60 tuổi, nhưng vẫn đa sủng hậu cung, riêng Hoàng tử đã có tối 12 người. Tân phi thấy Cao Tổ tuổi đã cao, tranh nhau kết giao vối Hoàng tử đích trưởng Kiến Thành để được hưởng phú quý về sau. Kiến Thành, Nguyên Cát để chiến thắng Lý Thế Dân, cũng cố ý làm thân vối họ, để họ nói hay về mình vối Cao Tổ. Lý Thế Dân lại không kết giao với tân phi của phụ thân, giữ thái độ “Kính nhi viễn chi”. Vậy là các tân phi trưốc mặt Cao Tố chỉ tán dương Kiến Thành, Nguyên Cát, còn vối Lý Thế Dân thì dè bửu, nói xấu.

Lý Thế Dân sau khi đánh bại Vương Thê Ung, công chiếm thành Lạc Dương. Cao Tổ sai mấy quý phi đến Lạc

Dương tuyển duyệt mỹ nữ của Tuỳ cung. Mấy người phi này liền xin Lý Thê Dân phong quan, ban lộc cho thân hữu của họ, còn xin châu báu ở Lạc Dương cung. Nhưng Lý Thế Dân nhất loạt không cho. Sau đó ít lâu Lý Thê Dân ban thưởng mấy chục mẫu ruộng tốt cho tướng quân Hoài Nam, Lý Thần Thông. Phụ thân của Trương Phi cũng muốn mảnh ruộng đó, nên qua nữ tử cầu xin Cao Tổ ban cho. Lý Uyên hạ sắc ban cho phụ thân của Trương Phi. Lý Thần Thông do được Tần Vương ban thưởng trưóc nên không chịu nhượng. Trương Phi nhân lúc đó gièm pha Lý Thê Dân, khiến Cao Tổ tức giận, quở trách Lý Thế Dân: “Vậy là chiếu thư của ta không bằng giáo lệnh của ngươi ư? Sao lại có chuyện đó?”, về sau Cao Tổ nói với quần thần: “Lý Thế Dân cầm binh bên ngoài đã lâu, bị người ta xúi giục, không còn trung hiếu như ngày trưốc nữa”.